NiftyKit

Frankshepchipn.Fuck

10% Royalty

Ɔŋlƴ 4433 Ƒɍɑŋҡs̱ɛẖpC̱ẖɪp, mɑƴɓɛ s̱ɔmɛʈẖɪŋg gɔɔɗ wɪll c̱ɔmɛ ɔʊʈ ɔƒ ʈẖɪs̱ ɛx̱pɛɍɪmɛŋʈ, ɪʈ's̱ wɔɍʈẖ ɑ ʈɍƴ. ɗɔŋ'ʈ ƒɔɍgɛʈ ʈɔ s̱ẖɑɍɛ ƴɔʊɍ pʊɍc̱ẖɑs̱ɛ ɔŋ ʈwɪʈʈɛɍ ɑŋɗ ʈɑg ʊs̱ mɑƴɓɛ jʊs̱ʈ mɑƴɓɛ s̱ɔmɛʈẖɪŋg wɪll ẖɑppɛŋ

View on Etherscan

0

NFTs minted

Copyright © 2022 NiftyKit. All rights reserved.